แนะนำให้ใช้ผ้าสะอาดไมโครไฟเบอร์
Jan 27, 2016

ผ้าฝุ่นใย superfine สำหรับห้องสะอาดระดับ 10 100

ผ้าเช็ดฝุ่นใย superfine เหมาะสำหรับออปติคัลดิสก์ ฮาร์ดดิสก์ และฟลอปปีดิสก์การ ผลิต

ผ้าเหมาะสำหรับแผ่นสารกึ่งตัวนำ ชิป สายการประกอบไมโคร

ผ้าที่เหมาะสมสำหรับเลเซอร์และกระบวนการผลิตของมินิดิสก์

กระบวนการผลิตผ้าใช้กับ LCD แสดงผลิตภัณฑ์

ผ้าสำหรับเครื่องบันทึกวิดีโอ กล้อง และอื่น ๆ กระบวนการผลิต